Vật Tư Cơ Khí 247

Bộ câu hỏi và trả lời về kiến thức dao tiện CNC - hãng Kyocera

Các loại thép thông dụng dùng trong sản xuất? Phân loại độ cứng của thép ? Ưu nhược điểm của từng loai ? Ứng dụng của từng loại trong quá trình sản xuất?                                            

https://vattucokhi247.com/cac-loai-thep-thong-dung-trong-san-xuat-uu-nhuoc-diem-cua-tung-loai-va-ung-dung-tung-loai-thep

Các loai vật liệu kim loại màu và phi kim thông dụng dùng trong sản xuất ? Ưu nhược điểm của từng loai? Ứng dụng của từng loại trong quá trình sản xuất?

https://vattucokhi247.com/cac-loai-vat-lieu-kim-loai-mau-va-phi-kim-thong-dung-dung-trong-san-xuat-uu-nhuoc-diem-va-ung-dung

 

Các loai lớp phủ thông dụng của dụng cụ cắt ? Ưu nhược điểm và Ứng dụng của từng loại trong quá trình sản xuất?

https://vattucokhi247.com/cac-loai-lop-phu-thong-dung-cua-dung-cu-cat-uu-nhuoc-diem-va-ung-dung-cua-tung-loai-trong-qua-trinh-san-xuat

 

Thế nào là công nghệ phủ PVD và CVD trong việc sản xuất các loại mảnh dụng cụ (insert). Ứng dụng của các mảnh dao phủ kiểu PVD và CVD?

https://vattucokhi247.com/the-nao-la-cong-nghe-phu-pvd-va-cvd-trong-viec-san-xuat-cac-loai-manh-dung-cu-insert-ung-dung-cua-cac-manh-dao-phu-kieu-pvd-va-cvd

 

Các thông số của chế độ cắt ? Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ cắt?

https://vattucokhi247.com/cac-thong-so-cua-che-do-cat-neu-cac-yeu-to-anh-huong-den-che-do-cat

Cơ cấu bẻ phoi (chipbreaker) của lưỡi cắt (insert) là gì? Những lưu ý khi lựa chọn cơ cấu bẻ phoi phù hợp khi tiện? Vật liệu gia công? Gia công thô tinh?

             https://vattucokhi247.com/co-cau-be-phoi-chipbreaker-cua-luoi-cat-insert-la-gi-nhung-luu-y-khi-lua-chon-co-cau-be-phoi-phu-hop-khi-tien-vat-lieu-gia-cong-gia-cong-tho-tinh

Khi tiện thô cần lưu ý lựa các yếu tố dao như thế nào, về vật liệu của dao, hình dạng dao cắt, về thông số góc của luỡi cắt, cơ cấu bẻ phoi... Như thế nào?

https://vattucokhi247.com/khi-tien-tho-can-luu-y-lua-cac-yeu-to-dao-nhu-the-nao-ve-vat-lieu-cua-dao-hinh-dang-dao-cat-ve-thong-so-goc-cua-luoi-cat-co-cau-be-phoi-nhu-the-nao

Khi tiện tinh cần lưu ý lựa các yếu tố dao như thế nào, về vật liệu của dao, hình dạng dao cắt, về thông số góc của luỡi cắt, cơ cấu bẻ phoi... Như thế nào?

https://vattucokhi247.com/khi-tien-tinh-can-luu-y-lua-cac-yeu-to-dao-nhu-the-nao-ve-vat-lieu-cua-dao-hinh-dang-dao-cat-ve-thong-so-goc-cua-luoi-cat-co-cau-be-phoi-nhu-the-nao-1

Hiện Tượng Hư Hỏng và Cách Khắc Phục Trong Gia Công Tiện?

https://vattucokhi247.com/hien-tuong-hu-hong-va-cach-khac-phuc-trong-gia-cong-tien

Cách Đọc Kí Hiệu Chip Tiện Đúng Cách

https://vattucokhi247.com/cach-doc-ki-hieu-chip-tien-dung-cach

Để giảm chi phí dụng cụ trong quá trình gia công thì cần thực hiện các bước như thế nào ?

https://vattucokhi247.com/de-giam-chi-phi-dung-cu-trong-qua-trinh-gia-cong-thi-can-thuc-hien-cac-buoc-nhu-the-nao

 

 

 

 

 

Bạn đang xem: Bộ câu hỏi và trả lời về kiến thức dao tiện CNC - hãng Kyocera
Bài trước Bài sau
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x